Chicosem

Disclaimer

Algemene voorwaarden voor gebruik van de Chicosem website.

Deze website van Chicosem wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Chicosem geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie, waaronder onder meer maar niet uitsluitend rasbeschrijvingen en teelttechnische adviezen worden verstaan, die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft.

Chicosem sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de Chicosem website inclusief gevolgschade en gederfde winst alsmede schade aan computer hard- en software, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Chicosem. Chicosem is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door het niet kunnen gebruiken van deze website.

Het is Chicosem ten allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden te wijzigen. Chicosem kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is slechts Chicosem toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Chicosem geen toezicht heeft op de inhoud van andere websites aanvaardt Chicosem geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze websites van derden.

Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert dan ook in geen enkel geval dat Chicosem dat ras in dat land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen.

Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Chicosem tenzij anders vermeld. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chicosem.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Terzake van geschillen is de rechter in Roermond bevoegd.